Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2016

Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări sociale, calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – contribuţii), se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial nr.1-4 din 06.01.2000), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. XX din 05.07.2016 (Monitorul oficial nr. 102-104 din 05.07.2016) (în continuare – Lege). Prevederile Legii au intrat în vigoare la data publicării – 12 iulie 2016.

Particularităţile calculării şi transferării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2016 sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legilor menţionate şi sînt executorii pentru Casa Naţională de Asigurări Sociale, structurile teritoriale ale acesteia şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Baza de calcul a contribuţiilor datorate de angajatori şi a contribuţiilor individuale datorate de persoanele asigurate, achitate prin intermediul angajatorilor, o constituie salariul calculat şi alte recompense. Baza de calcul anuală a contribuţiei individuale de asigurări sociale, reieşind din prevederile art.5 alin. 2 din Lege, nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la numărul de luni în care persoana deţine venit asigurat. Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 879 din 23.12.2015 cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, este stabilit în mărime de 5050 lei. În cazul în care o persoana deţine venit asigurat 12 luni suma maximă anuală a contribuţiei individuale va constitui 5050 lei x 5 sal. x 12 luni = 303 000 lei x 6 %=18 180 lei. Prin derogare de la art.23 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale tipurile de drepturi şi venituri stabilite prin anexa nr. 5 la Lege nu vor fi incluse în baza de calcul a contribuţiilor.
Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiilor persoanelor asigurate sunt prevăzute în anexa nr.3 la Lege şi sunt analogice celor stabilite pentru anul precedent.

 

Particularităţile pentru categoriile de plătitori 

specificaţi la punctele 1.1 – 1.4 din anexa nr. 3 la Lege

Punctul 1.1 din anexa nr.3 la Lege se referă la angajatori, persoane juridice sau fizice, asimilate angajatorului, care calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 23% şi de 6% contribuţia individuală pentru persoanele asigurate specificate, cu excepţia celor prevăzute la punctele 1.2 – 1.4.

Angajatorii pentru salariaţii, care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.6 la Lege, unde este prezentată Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale, calculează şi virează pentru aceştia, în conformitate cu punctul 1.2 din anexa nr.3 la Lege, contribuţia conform tarifului stabilit de 33% şi de 6% contribuţia individuală la salariul calculat şi alte recompense. Angajatorii menţionaţi pentru ceilalţi angajaţi aplică tariful specificat la punctul 1.1 din anexa nr. 3 la Lege.

Angajatorii, a căror activitate de bază este realizarea de programe pentru persoanele care întrunesc condiţiile stipulate la art.24 alin.(21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997, pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, potrivit punctul 1.3 din anexa nr. 3 la Lege calculează şi virează contribuţia conform tarifului de 23% la baza de calcul egală cu 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2016 {(5 050 lei x 2) x 23% = 2 323 lei} şi de 6% contribuţia individuală la salariul calculat şi alte recompense. Angajatorii menţionaţi pentru ceilalţi angajaţi aplică tariful specificat la punctul 1.1 din anexa nr. 3 la Lege.
Angajatorii din agricultură, care practică în decursul întregului an bugetar 2016 exclusiv activităţile specificate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, potrivit punctului 1.4 din anexa nr. 3 la Lege calculează şi virează contribuţia datorată de angajator conform tarifului de 22%, din care 6% se compensează de la bugetul de stat, şi de 6% contribuţia individuală. Angajatorii menţionaţi aplică acest tarif la salariile şi alte recompense ale tuturor persoanelor angajate. În cazul în care, angajatorul din agricultură pe parcursul anului 2016, începe să desfăşoare şi alte activităţi, decît cele menţionate mai sus, aceştia pierd dreptul de a aplica tariful privilegiat în mărime de 22%, şi urmează să recalculeze contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la începutul anului cu tariful de 23%. Pentru perioadele anului 2016 pentru care a prezentat declaraţiile cu tarif privilegiat se prezentă declaraţiile forma BASS şi forma REV5 de tipul „de corectare”.

Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru anul 2016 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2016, iar pentru datoriile înregistrate la situaţia de 01.01.2016 penalităţile se vor calcula lunar pe parcursul întregului an.

Termenul de prezentare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – Declaraţia forma BASS) şi declaraţiei persoanei asigurate (în continuare – Declaraţia forma REV5) pentru plătitorii specificaţii la punctele 1.1 – 1.4 din anexa nr.3 la Lege este – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În cazul în
care, plătitorii menţionaţi pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract
individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin
alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii prezintă Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASSAN) – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2017. Dacă plătitorii menţionaţi, pe parcursul anului în careva luni au obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat şi în careva luni nu, aceştia sunt obligaţi să prezinte declaraţiile forma BASS lunar pentru toate lunile anului 2016.
Termenul de virare a contribuţiilor de către plătitorii specificaţi este stabilit – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

 

Particularităţile pentru categoriile de plătitori
specificaţi la punctul 1.5 din anexa nr. 3 la Lege

În anul 2016, mărimea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită în sumă fixă s-a majorat şi constituie 7 032 lei. În conformitate cu punctul 1.5 din anexa nr.3 la Lege persoanele fizice – întreprinzători individuali, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratorii autorizaţi virează contribuţia anuală pentru asigurarea individuală în sumă de 7 032 lei. Persoanele menţionate, care sunt pensionarii, persoanele cu dizabilităţi, persoane supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.4 din anexa nr.3 la Lege, se scutesc de plata contribuţiei stabilită în sumă fixă.

Termenul de virare a contribuţiilor este lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Astfel, este necesar să se ţină cont de faptul că, deoarece Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 232 din 05.07.2016 a intrat în vigoare la data de 05.07.2016 categoriile de persoane specificate la punctul prenotat în anul 2016 achită contribuţia în sumă fixă, după cum urmează: o pentru lunile ianuarie –iunie, conform tarifului stabilit în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12.04.2016, suma contribuţiei constituie 531 lei lunar; o pentru luna iulie, pornind de la tariful în vigoare pînă la data de 05.07.2016 – 6 372 lei {(((6 372 lei : 12 luni) : 31 zile) x 5 zile)=85,65 lei}, iar începînd cu 06.07.2016 – pornind de la tariful de 7 032 lei {(((7 032 lei : 12 luni) : 31 zile) x 26 zile)=491,40 lei}şi, respectiv constituie suma de 577,05 lei (85,65 lei + 491,40 lei); o pentru lunile august – decembrie, conform tarifului stabilit în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 232 din 05.07.2016, suma contribuţiei constituie 586 lei lunar. La acest punct în anul 2016 pentru asigurare individuală obligatorie au fost incluşi administratorii autorizaţi. Administratorii autorizaţi sunt obligaţi să achite contribuţiile de asigurări sociale pentru asigurarea individuală de la data întrării în vigoare a Legii şi anume: o pentru luna iulie începînd cu data de 06.07.2016, pornind de la tariful de 7 032 lei {(((7 032 lei : 12 luni) : 31 zile) x 26 zile)=491,40 lei}, suma de 491,40 lei; o pentru lunile august – decembrie, conform tarifului stabilit în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 232 din 05.07.2016, suma contribuţiei constituie 586 lei lunar. Termenul de virare a contribuţiilor este lunar pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Plătitorii specificaţi la punctul 1.5 din anexa nr. 3 la Lege, care au obligaţia de a achitatcontribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii în mărime fixă şi care pe tot parcursul anului bugetar nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, ori alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, urmează să prezinte declaraţia forma
BASS-AN şi declaraţia forma REV5 – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie 2017. În cazul în care aceşti plătitori au angajaţi, sunt obligate să prezinte declaraţia forma BASS şi declaraţia forma REV5, conform modalităţii stabilite pentru categoriile de plătitori specificaţi la pct.1.1 – 1.4 din anexa nr.3 la Lege.

 

Particularităţile pentru categoria de plătitori
specificaţi la punctul 1.6 din anexa nr. 3 la Lege

În anul 2016 pentru titularii patentei de întreprinzător mărimea contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii stabilită în sumă fixă constituie 7 032 lei. Titularii patentei de întreprinzător, care sunt pensionarii, persoanele cu dizabilităţi, persoane supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum şi persoanele care achită contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi alte recompense şi, respectiv, se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5 din anexa nr.3 la Lege, se scutesc de plata contribuţiei stabilită în sumă fixă.

Termenul de virare a contribuţiilor este lunar, cîte 1/12 din suma anuală, pînă la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Achitarea contribuţiilor se efectuează la momentul solicitării sau prelungirii patentei pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător. Astfel, pentru persoanele care au solicitat sau prelungit patenta de întreprinzător pentru întreg anul sau pentru o perioadă a anului 2016 până la data intrării în vigoare a Legii, contribuţia individuală se achitată lunar, ca în anul 2015, şi constituie suma de 531 lei. Recalculări la contribuţiile achitate nu se efectuează. Respectiv, persoanele care solicită sau prelungesc patenta de întreprinzător după data de 05.07.2016 a intrării în vigoare a Legi, se asigura în condiţiile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi contribuţia individuală achitată lunar constituie suma de 586 lei. Perioadă pentru care persoana fizică a deţinut patenta de întreprinzător şi , după caz, a achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră perioadă asigurată şi se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

În anexa nr.5 la Legea s-a inclus punctul 36 care specifică că „sumele obţinute de către deţinătorii patentei de întreprinzător în urma executării de lucrări sau prestări de servicii aferente genului de activitate inclus în patenta de întreprinzător”. Astfel, potrivit punctului menţionat, la sumele achitate de entităţile la care titularii patentei de întreprinzător execută lucrări sau prestează servicii conform genurilor de activitate incluse în patenta de întreprinzător nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat.

 

Particularităţile pentru persoanele fizice care se asigură benevol

Potrivit art. 6 al Legii persoanele fizice, care nu sînt menţionate în anexa nr.3 la Lege, se pot asigura benevol pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 7 032 lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1 752 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar.
Pentru persoanele fizice, care au încheiat contract de asigurare socială pentru anul 2016 până la data intrării în vigoare a Legii – 05.07.2016, recalcule nu se efectuează.
Totodată, persoanele fizice pot fi asigurate retroactiv cu începere din anul 1999, iar persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual cu începere din anul 2009 pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii pentru fiecare an, respectiv, în sumă de 7 032 lei şi 1 752 lei pe an.
Persoanele fizice, care se asigură benevol pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale virează contribuţiile la momentul încheierii contractului.
Perioada pentru care se încheie contractul menţionat reprezintă perioada asigurată şi se
include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.

Particularităţile privind obligativitatea prezentării declaraţiilor prin metoda
automatizată de raportare cu aplicarea semnăturii electronice

În anul 2016, conform punctului 3 alin. (d) şi punctului 11 din anexa nr.3 la Lege, plătitorii
de contribuţii care, la situaţia de la 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin
contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ
ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii
prezintă declaraţia forma BASS şi declaraţia forma REV5 utilizînd, în mod obligatoriu, metoda
automatizată de raportare electronică prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „EReporting”
disponibil la adresa www.raportare.md, cu aplicarea semnăturii electronice.
Lista plătitorilor cu obligaţia de a prezenta declaraţiile forma BASS şi forma REV5
electronic cu aplicarea semnăturii electronice este prezentată în anexa la prezentul document.

 

Particularităţi în cazul suspendării activităţii

Potrivit punctului 7 din anexa nr.3 la Lege, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale stat pentru perioada de suspendare a activităţii, sînt scutiţi de prezentarea declaraţiilor şi de virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Aceste prevederi se aplică pentru toate categoriile de plătitori.
Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi în conformitate cu prevederile Legii nr.220 -XVI din 19.10.2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinderilor individuali suspendă activitatea la Camera Înregistrării de Stat. Pentru aceşti plătitori Casa Naţională de Asigurări Sociale primeşte informaţia privind suspendarea activităţii electronic de la Camera Înregistrării de Stat prin intermediul Ghişeului unic. În temeiul informaţiilor primite electronic, structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, înregistrează suspendarea activităţii plătitorilor de contribuţii în sistemul informaţional „Protecţia socială”.
Celelalte categorii de plătitori de contribuţii efectuează suspendarea activităţii la organul înregistrării de stat în conformitate cu legile speciale în domeniu şi prezintă copia documentul ce confirmă suspendarea activităţii structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. În baza documentului dat, structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, înregistrează suspendarea activităţii plătitorilor de contribuţii în sistemul informaţional „Protecţia socială”.

Particularităţi în cazul iniţierii procedurii de lichidare a întreprinzătorului individual

În anul 2016 ca şi în anul 2015, potrivit punctului 8 din anexa nr. 3 la Lege, întreprinzătorii individuali, care iniţiază procedura de lichidare şi la data solicitării certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, nu au declarat şi plătit contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, prezintă o declaraţie pe proprie răspundere că nu au desfăşurat activitate pe perioada neonorării obligaţiilor. Modalitatea de aplicare a punctului dat se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobată de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 99-A din 15.05.2015 (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 150-159 din 19.06.2015). Prevederile în cauză le permite întreprinzătorilor individuali să lichideze întreprinderea, fără a achita contribuţia individuală stabilită în sumă fixă aferentă fondatorului / fondatorilor, pentru perioadele în care nu au desfăşurat activitate.
În acest caz, perioadele (lunile) date nu se includ la calcularea stagiului de cotizare al
fondatorului / fondatorilor întreprinderii individuale.

 

Particularităţi privind eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere

În anul 2016 prevederea privind eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere s-a menţinut. Astfel, potrivit art. 11 al Legii, plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întîrziere (penalităţi) pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiţia că transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat. Aplicarea prevederilor articolului dat se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale prin ordinul nr. 98-A din 15.05.2015 (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 150-159 din 19.06.2015).

Particularităţi privind prezentarea declaraţiilor de tipul „de corectare”

Potrivit punctului 3 alin. f) din anexa nr.3 la Lege declaraţiile de tipul „de corectare” Forma BASS şi Forma BASS-AN pentru perioadele anului de gestiune se prezintă pînă la data de 25 martie 2017. Corectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat calculate pentru perioadele anilor anteriori anului de gestiune se efectuează în baza controlului efectuat de către organele abilitate sau a deciziei instanţei de judecată.
În conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr. 3 la Lege declaraţia persoanei asigurate forma REV5 de tipul „de corectare” se prezintă pînă la 25 martie 2017. Declaraţia forma REV5 „de corectare” pentru perioadele anterioare se prezintă în termen de pînă la 30 de zile de la data întocmirii actului de control de către instituţia abilitată sau a emiterii deciziei de către instanţa de judecată.
Declaraţia forma REV5 de tipul „pentru stabilirea drepturilor sociale”, potrivit punctului 9.4 din anexa nr.3 la Lege, se prezintă numai de către plătitorii specificaţi la pct.1.5 din anexa menţionată concomitent cu depunerea cererii pentru stabilirea prestaţiilor sociale. De către alte categorii de plătitori declaraţia menţionată nu se prezintă.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Acasa | Contacte | Despre noi | Price list | Obiectiv European | Publicitate